Infrastructuur delen: het Keerpunt

Achtergrondinformatie

Brede School het Keerpunt is een Brede School in Borgerhout. Verschillende organisaties huizen samen onder één dak. Tussen de bewoners bestaat samenwerking en uitwisseling. We bespreken hier hoe de samenwerking praktisch vorm gegeven wordt.

Beschrijving

Ontstaan Brede School het Keerpunt

Brede School Het Keerpunt ontstond in 2001 toen Technicum Noord Antwerpen met zijn afdeling voor Leren & Werken in een gebouw in Borgerhout terechtkwam en ruimte over had. Deze kans werd aangegrepen om verschillende partners aan te spreken om samen onder één dak het gebouw optimaal te benutten, maar tegelijkertijd ook een netwerk te vormen en elkaar te versterken.

Vanuit de vaststelling dat schoolgebouwen maar voor 32% van de mogelijke gebruikstijd aangewend worden (Lamote, 2012 Lamote, Luc, 14 maart 2013: Presentatie: "Beleidsvoerend vermogen van de Brede School." Georganiseerd door Brede School het Keerpunt, ter afscheid van dhr. Luc Lamote, directeur. ) zet de werking in op het optimaal benutten van het gebouw. Verschillende partners delen één gebouw. Daarnaast worden ook lokalen opengesteld voor derden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen (a) bewoners van de brede school die lokalen gebruiken, (b) partners van de brede school, vzw’s en organisaties uit de buurt en (c) non-profit organisaties buiten Borgerhout en anderen. Activiteiten zonder openbaar karakter of waarbij sprake is van privéwinstbejag worden principieel niet toegelaten binnen de Brede School (zie gebruikersreglement Het Keerpunt & Bohez & Feys, 2012 Bohez, Hannah & Feys, Sara (2012). In ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept. Brussel: AGIOn. ).

Foto © Brede School het Keerpunt

Sleutelplan

Het gedeeld gebruik van een (school)gebouw dat daar niet voor ontworpen is, kan tot menige discussie en praktische moeilijkheden leiden. Zeker ingeval van een intensief gebruik van de lokalen door meerdere partners het hele jaar en de hele dag door. Wie is verantwoordelijk voor schade, onhygiënisch achterlaten van toiletten, lichten een WE laten branden, het onordelijk achterlaten van een lokaal, …? Welke lokalen werden door wie effectief gebruikt,…? Wat met dubbele boekingen?

Een efficiënte en duurzame oplossing voor dit soort problemen biedt tijd en ruimte voor een meer inhoudelijke samenwerking.

Brede School Het Keerpunt investeerde daarom in een sleutelplan. Dit houdt in dat programmeerbare magneetsleutels en speciale sloten (cilinders) in elke deur werden ingebouwd om zo de toegang tot de lokalen centraal te programmeren. De magneetsleutels kunnen geprogrammeerd worden en geven zo toegang tot een bepaalde afdeling (deel van het gebouw) in een bepaalde periode. Brede School Het Keerpunt verving, na een gezamenlijke aankoop, verdieping per verdieping de sloten. De leerlingen van het Centrum voor Leren & Werken Het Keerpunt deden dit zelf onder begeleiding van een technische instructeur van de school (bron: eindrapport brede school, 2010). De totaalprijs voor deze investering was 26.000 euro (250 euro per nieuw slot en 20 euro voor de sleutels zelf (bron: interview directie Brede School Het Keerpunt in:Bohez & Feys, 2012 Bohez, Hannah & Feys, Sara (2012). In ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept. Brussel: AGIOn. ).

Dit heeft als voordeel dat het  ‘Toezicht’ op het gebruik van de lokalen gemakkelijker wordt. Ook buiten de traditionele schooluren en –dagen. Het voorzien van onthaal tijdens en na de schooluren en tijdens schoolvakanties samen met het beperken van de toegang tot de lokalen, maakt meer controle op het komen en gaan binnen het gebouw mogelijk. Wie een lokaal niet heeft gereserveerd, komt er immers niet in. Het regelen van de interne toegang kan het risico op diefstal en beschadiging verminderen. Dit hangt samen met andere maatregelen. Het gaat in Het Keerpunt bijvoorbeeld om goede open- en afsluitprocedures van toegangspoorten, een uitgebouwd onthaal (met codes voor frequente bezoekers als leerlingen, ouders, … Minder frequente bezoekers melden zich aan.), conciërgefunctie, parkeerbeleid op het terrein,…

Tegelijkertijd is het belangrijk om aandacht te hebben voor openheid en sfeer binnen de Brede School zelf.

Gebruikersreglement

In de gebruikersovereenkomst (zie document bij 'meer informatie' wordt aangegeven hoe lokalen aangevraagd kunnen worden. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven welke soorten gebruikers worden onderscheiden en wordt een overzicht gegeven van de lokalen die beschikbaar zijn. Verder staat er kort uitgelegd wat er verwacht wordt van de inrichter (o.a. op vlak van aansprakelijkheid, verzekeringen en schadevergoeding). Tot slot is ook een paragraaf over opkuis opgenomen

Meer informatie

  • Brede School het Keerpunt
  • Gebruikersreglement het Keerpunt
  • In het eindrapport Brede School (Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010a Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M., Morreel, E. (2010a). Eindrapport brede school. Verslaggeving en aanbevelingen na drie jaar proefprojecten brede school in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen/Steunpunt Diversiteit & Leren. wordt ingegaan op "Praktische belemmeringen in de ontwikkeling van Brede School: 'Waar een wil is, is een weg'. In volgend document (pdf-document) vind je dit hoofdstuk. Er wordt specifiek ingegaan op de organisatie Brede School het Keerpunt en het sleutelplan, het afvalbeheer en de taverne (hacienda popular) worden onder de loep genomen.
  • In het rapport "In ruimte naar de Brede School" (Bohez & Feys, 2012 Bohez, Hannah & Feys, Sara (2012). In ruimte naar de Brede School. Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept. Brussel: AGIOn. ) wordt in hoofdstuk 5 uitgebreid aandacht besteed aan het beheer- en exploitatie van gebouwen.