Brede School het Keerpunt: samen onder één dak

Achtergrondinformatie

Brede School Het Keerpunt werd opgestart door TNA (Technicum Noord Antwerpen) met hun afdeling voor leren en werken. Dit centrum, Centrum Leren en Werken Het Keerpunt, kwam in 2001 terecht in het gebouw in Borgerhout en had destijds ruimte over. Vanuit een maatschappelijke visie (leren en werken) werden verschillende organisatie ondergebracht onder één dak in het hart van Borgerhout. Om samen een maatschappelijke rol te spelen als netwerk voor leren maar ook voor bewoners uit de buurt.

Foto © Brede School het Keerpunt

Beschrijving

Brede School Het Keerpunt

Brede School Het Keerpunt wil een afspiegeling zijn van de stedelijke omgeving waarin het zich bevindt. Men streeft naar een wisselwerking met de omgeving en een wederzijdse beïnvloeding, ook op breder maatschappelijk en politiek vlak. Alle bewoners maken gebruik van dezelfde infrastructuur: met name een Centrum voor Leren en Werken (deeltijds onderwijs, de initiatiefnemer) en diverse sociaal-culturele en onderwijsverstrekkende organisaties. De werkingen en doelgroepen zijn zeer divers. Dit maakt ontmoetingen en kruisbestuivingen mogelijk. Deze toevallige ontmoetingen worden onder andere gestimuleerd door een gezamenlijke taverne.

 

Hier werken, leren en leven samen, mensen van verschillende  leeftijd, taal, godsdienst en cultuur. Hier huizen onder één dak  sociale, culturele en onderwijsorganisaties die nauw samenwerken met  bewoners en organisaties uit de buurt. De Brede School betekent respect voor verschillen,  iedereen doet mee, leert van elkaar.

(bron: Brede School het Keerpunt, foto © Brede School het Keerpunt)

De werking?

Voor de inhoudelijke en organisatorische werking is een bredeschoolcoördinator aangesteld. De school investeert hier zelf in. Daarnaast is het onthaal van de Brede School belangrijk, drie medewerkers vormen het aanspreekpunt voor het verwelkomen van bezoekers,  het reserveren van lokalen, het opmaken van gebruikersovereenkomsten, …

De verschillende bewoners komen 2-maandelijks samen voor een bewonersoverleg. Inhoudelijke en praktische zaken staan op de agenda. Samen met de verschillende bewoners worden ook aanvragen bekeken van nieuwe organisaties om ook samen te huizen onder het dak. Belangrijk bij de verschillende partners die het gebouw delen, is het opbouwen van een netwerk en leggen van linken tussen de verschillende organisaties. Door samen te huizen, versterken ze ook elkaars werking (zie 3. Bewoners). Organisaties die van de ruimtes gebruik maken, betalen hiervoor een vergoeding. Deze middelen worden dan weer benut voor onderhoud van het gebouw en het opzetten van gezamenlijke projecten.

Bewoners

13 verschillende bewoners huizen samen in Brede School Het Keerpunt. Leren en werken staat daarbij centraal. In de beschrijving van de verschillende bewoners van deze Brede School wordt telkens aangegeven hoe de werking verbonden is tussen de verschillende partners.

Het Keerpunt, centrum voor leren en werken  

Het centrum voor leren en werken biedt onderwijs aan voor jongeren tussen 15 en 25 jaar. Via verschillende opleidingen ( horeca, onderhoud, personenzorg, mode, handel en  administratie) worden leer- en werkkansen gecreëerd voor jongeren. Partners van de brede school bieden ook werkkansen aan.

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen  

Inburgeraars zijn buitenlanders die nieuw zijn in Antwerpen (nieuwkomers) of hier reeds lang wonen (oudkomers) maar nog nood hebben aan begeleiding.  De cursus wordt gegeven in de moedertaal of een contacttaal omdat de meeste cursisten nog geen of onvoldoende Nederlands kennen.

Federatie Marokkaanse Verenigingen 

 De Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) is een koepel van meer dan 142 aangesloten afdelingen gespreid over vier provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Kopspel  

Het atelier van kopspel vzw is in 2004 gestart als werkervaringsproject dat opdrachten uitvoert voor de cultuursector in Vlaanderen. Specialiteiten van het atelier zijn constructiewerken in hout en metaal zoals decors, tentoonstellingen, theaterinfrastructuur, podia, tribunes,.. Er wordt gewerkt met leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs (Het keerpunt) en met jongeren die via speciale tewerkstellingsstatuten terug aansluiting willen vinden bij het reguliere arbeidscircuit.

Centrum Basiseducatie Antwerpen - Open School  

Open School is een Centrum voor Basiseducatie dat lesgeeft aan cursisten met beperkte studie-ervaring en/of met een tekort aan basisvaardigheden. Cursisten leren bij Open School stapsgewijs Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Er zijn cursussen voor gealfabetiseerden, zwak gealfabetiseerden en analfabeten. Het aanbod gaat tot richtgraad 1.2.  Daarnaast worden er  ook cursussen voor Nederlandstaligen georganiseerd (bijvoorbeeld: sociale vaardigheden, lezen en schrijven, rekenen en wiskunde, …).

Hacienda Popular  

Hacienda Popular is de taverne van Brede School Het  Keerpunt. Het eten wordt aangeboden aan democratische prijzen. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsruimte voor cursisten, buren, …  én kunnen leerlingen werkervaring opdoen.

Het Lieverdje  

Het lieverdje is een occasionele buurtgerichte kinderopvang. Tegelijkertijd zijn er linken met de verschillende organisaties van Het Keerpunt: leerlingen van het deeltijds onderwijs kinderzorg kunnen er stage lopen, tienermoeders die een opleiding volgen kunnen bij de kinderopvang terecht en 7 opvangplaatsen worden vrijgehouden voor cursisten maatschappelijke oriëntatie (Inburgering). In de werking zelf staat het creëren van een gezellige sfeer centraal, ook wordt de ontwikkeling van elk kind gestimuleerd en spelenderwijs leren de kinderen met elkaar omgaan.

Muziekatelier Ward De Beer  

Muziekatelier Ward De Beer vestigde zich in 2003 binnen de muren van Het Keerpunt. Het muziekatelier bestaat uit verschillende samenspelgroepen (o.a. volksmuziek en Jazz), verschillende instrumentenlessen en muziekgenres worden aangeboden. In de werking wordt aandacht besteed aan toegankelijkheid en deelnemers uit andere landen en culturen zijn, sedert de verhuis naar Borgerhout, aanwezig en welkom.

Tatlin  

Tatlin is de operationele vzw van de Brede School. De vzw coördineert de bredeschoolactiviteiten en bevordert sociale tewerkstelling van jongeren binnen de organisaties. Daarnaast heeft de vzw ook als doel cultuur in al zijn opzichten te injecteren in het bredeschoolgebeuren.

CLB  

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding biedt hulp bij leerproblemen, studiemethode en studiemotivatie. Daarnaast heeft het ook aandacht voor het helpen bij het maken van een studiekeuze en biedt het hulp op psycho-sociaal vlak.

Doek

Het kostuumatelier DOEK, in 2012 opgestart onder de vleugels van  Kopspel vzw, is een sociaal-artistiek tewerkstellingsproject dat kostuums en textielobjecten maakt voor de brede cultuursector: theater, film, processies, stoeten, evenementen, kunst, mode… Het wil in eerste instantie werkervaring bieden aan mensen die via de reguliere arbeidsmarkt moeilijk een job vinden. In het atelier wordt gewerkt met leerlingen uit het Deeltijds Onderwijs (Het Centrum Leren en Werken Het keerpunt) en met mensen die via speciale tewerkstellingsstatuten terug aansluiting willen vinden bij het reguliere arbeidscircuit.

FAAB  

De federatie van Engelstalige Afrikanen in Borgerhout (FAAB) willen een kruisverbinding opstarten met bewoners van de Brede School. Leden onderling met elkaar in contact brengen staat centraal, maar daarnaast ook het verbinden van verschillende organisaties en gemeenschappen.

Eglise De Plein Reveil  

Een Afrikaanse Kerk, elke week geven zij in de school vieringen op vrijdag, zaterdag en zondag.

Meer informatie

Brede School het Keerpunt