Brede School in Gent

Achtergrondinformatie

In dit voorbeeld bekijken we hoe in de Stad Gent Brede School vorm heeft gekregen en welke rol het lokale beleid daarin speelt.

Beschrijving

Historiek: ontwikkeling van Brede School in Gent

Brede School in Gent kent al een lange voorgeschiedenis. In verschillende wijken ontstonden in de jaren negentigsamenwerkingsverbanden en projecten waar verschillende partners samenwerkten om ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren te maximaliseren.

Een voorbeeld daarvan is “jouw kind groeit op in de wijk”.  Dit project ontstond eind 1997 in de wijk: “Sluizeken-Tolhuis-Ham-Blaisantvest-Voormuide”. Vanuit de bewonersvereniging werd gevraagd om het thema onderwijs in de wijk onder de loep te nemen. In juni 1999 werd een stuurgroep onderwijs opgericht, bestaande uit bewoners, de vier wijkscholen, de kinderdagverblijven en enkele omringende organisaties. Het belangrijkste doel van dit project was het smeden van een sterkere band tussen onderwijs en de wijk. De stuurgroep diende een dossier in bij de Stichting Koningin Paola en kreeg een erkenning als School van de Hoop tot juni 2004. Vervolgens werd een subsidie gegeven voor het schooljaar 2004-2005 (vanuit het stedenfonds van de Stad Gent). Het project evolueerde naar een Brede School, samen met de pedagogische begeleidingsdienst van de stad Gent werd een bruikbaar praktijkmodel uitgewerkt. Dit project was ook één van de proefprojecten Brede School die tussen 2006-2009 projectsubsidies ontvingen. Ondertussen is het één van de 7 bredeschoolprojecten van de Stad Gent.

(bron: Samenlevingsopbouw Gent geraadpleegd op 8 november 2013).

Eind 2004 werd door de Pedagogisch Begeleidingsdienst (PBD) van de stad Gent een coördinator aangetrokken met als doel het uitbouwen van een Brede School in de Brugse Poort. Middelen vanuit het Stedenfonds werden hiervoor aangewend. De PBD Gent had al ervaring met netwerkoverschrijdend werken en had daardoor het vertrouwen van scholen uit verschillende netten gewonnen.

Vervolgens ontwikkelde Brede School in Gent zich verder. In 2006 werd gestart met een brede schoolwerking in Sint-Amandsberg en Nieuw Gent. Twee van debredeschoolprojecten in Gent (“Jouw kind groeit op in de wijk” (Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham) en “Op naar … nieuw Gent” (Brede School Nieuw Gent)) maakten deel uit van de proefprojecten Brede School (2006-2009). In 2009 werden Brede Scholen opgestart in de Bloemekeswijk en in Ledeberg. In 2012 werd gestart met de uitbouw van een Brede School voor Muide-Meulestede, in 2014 Brede School Rabot Blaisantvest en Brede School Gentbrugge en in 2016 kwam Brede School in de Bernadettewijk (in een multifunctionele accommodatie) erbij.

Coördinatie

Het team van bredeschoolcoördinatoren wordt gecoördineerd door een teamleider. 

Visie Brede School Gent

Al deze ontwikkelingen leidden tot de ontwikkeling van een visietekst Brede School. In 2009 werd de visietekst Brede School Gent in een collegebesluit onderschreven door het schepencollege.

Een Brede School in Gent is:  Een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren bevorderen, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

(Bron: PBD Gent)

De Brede School Gent zet in op:

  • De totale ontwikkeling van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid.
  • De wisselwerking tussen thuis, school en buurt.
  • Sociale cohesie en wijkverbetering.
  • Optimaal benutten van gebouwen.

Daarnaast vertrekt de werking vanuit de idee dat kinderen:

  • overal leren
  • vanalles leren
  • van iedereen leren
  • samen leren
  • de wereld in beweging zetten

Volgend filmpje illustreert dit:

Brede School in Gent ... Verdere ontwikkelingen

De Brede Scholen in Gent breidden steeds verder uit. Momenteel zijn er Brede Scholen in 10 wijken (aandachtswijken). Eén van deze Brede Scholen is een Brede School die een werking opstart vanuit een gemeenschappelijk gebouw (met verschillende functies). 

Vanuit de Stad Gent stelde men vast dat ook scholen in wijken waar geen Brede School is nood hebben aan extra impulsen. Daarom werd een subsidiereglement voor projecten brede leer- en leefomgeving ontwikkeld. De Stad Gent wil met dit reglement subsidies toekennen aan Gentse Scholen (buiten werking van een erkende bredeschoolwijk) voor projecten die inzetten op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. 

Daarnaast startte de bredeschoolwerking in de zomer van 2017 met een vakantieaanbod (eerste en laatste week van de vakantie) in een aantal Gentse bredeschoolwijken.

Brede School organiseerde in de zomer van 2017 zeven zomerkampen van telkens een week, op scholen in verschillende Brede School-wijken: Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekenswijk, Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Nieuw Gent en Sluizeken-Tolhuis-Ham.Tijdens de zomervakantie zijn er veel activiteiten, maar voor sommige kinderen en hun ouders blijft de drempel hoog. Met de zomerwerking van Brede School wil Onderwijscentrum Gent de Nederlandse taal op een speelse manier en met respect voor de thuistaal stimuleren, en daarnaast de kinderen laten kennismaken met sport, spel en cultuur. De kinderen knutselden, leerden fietsen en zetten het op een dansen. De drempel bleef laag door de zomerkampen op school te organiseren. De inschrijvingen gebeurden via de brugfiguren en partners in de wijken.In de voormiddag werkte vzw Roeland met spelletjes rond taalstimulering, de namiddag stond, in samenwerking met diverse (wijk)partners, in het teken van cultuur, sport (een samenwerking met team Buurtsport van de Sportdienst) en spel.Er waren gemiddeld 25 inschrijvingen per locatie, meteen goed voor een totaal van 175 unieke kinderen.

Brede School Gent: 20 jaar!

Op 9 oktober 2019 vierde Brede School Gent het twintigjarig bestaan van de Gentse Brede School. Het begon allemaal twintig jaar geleden in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Bekijk hier het filmpje:

 

Meer informatie

Onderwijscentrum Gent - Stad Gent

Jaarverslagen: 2009 - 2010 - 2011

 

(update: oktober 2019)