Brede School De Terrilling in Beringen-Mijn

Achtergrondinformatie

Brede School De Terrilling is een initiatief van de basisscholen T’ Ateljeeke, Het Mozaïek en de Horizon, Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en de dienst samenleven van Beringen.

Brede School de Terrilling ging van start in 2016-2017, nu is de Brede School bezig aan haar tweede schooljaar.

Beschrijving

Ontstaan

In 2015 bleek uit een onderzoek dat 46% van de kinderen uit Beringen-Mijn buiten de wijk naar school gaat. In de kwetsbare buurt Beringen-Mijn ervaren kinderen heel wat drempels om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Het verenigingsleven in de buurt bleek redelijk homogeen te zijn. Daarnaast stelde men vast dat de participatie en betrokkenheid van kwetsbare ouders op het schoolgebeuren heel beperkt was. Verschillende partners vonden elkaar en besloten in te zetten op een brede leer- en leefomgeving om ouders, kinderen en de buurt te versterken.

Doelen

De werking van de Brede School stelt het versterken van de leer- en leefomgeving van de kinderen in Beringen-Mijn als doel.

De Brede School realiseert dit door:

  1. Een laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod te realiseren in de wijk

Dit vrijetijdsaanbod is er voor alle kinderen die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan. Deze activiteiten gaan door op verschillende locaties in de buurt Met dit initiatief willen we de kansen vergroten voor kinderen uit de buurt om deel te nemen aan vrije tijdsactiviteiten direct na school. Vervoersproblemen of de onbekendheid van het huidige vrijetijdsaanbod kunnen daardoor opgevangen worden. Zo leren kinderen niet alleen nieuwe talenten ontdekken of zich breder ontwikkelen, maar krijgen ze de kans om alle kinderen uit hun buurt beter te leren kennen. Het aanbod is afgestemd op wat de kinderen interesseert: dans- en circustechnieken, koken, loopsessies …

We willen de kinderen hun vrije tijdsbeleving beter laten aansluiten op het schoolse gebeuren. We leren immers het meest op de momenten dat we ontspannen zijn en net denken dat we niet aan het leren zijn.

        2. Toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

“Door de samenwerking met de sportclubs verlagen we de drempel voor de kinderen en ouders om te participeren. Er worden laagdrempelige initiaties georganiseerd en er wordt begeleiding voorzien bij het vinden van de juiste informatie, het inschrijven en het aanvragen van korting.”

  1. Samen te werken met lokale verenigingen en partners

“Door de samenwerking met onder andere de Jeugd- en Sportdienst van Beringen, zorgen we dat onze impact verduurzaamt wordt. Er ontstaat zo ook een draagvlak voor onze werking in de hele wijk. Zo krijgen de kinderen van de wijk op heel wat vlakken meer kansen.”

 

Werking

Een coördinator trekt het bredeschoolnetwerk.

  • Vrijetijdsaanbod

Kinderen kunnen tot 16u30 à 17u op school blijven. In deze extra tijd kunnen ze kiezen uit een brede waaier aan vrijetijdsmogelijkheden. Ouders schrijven hun kindje in op een lijst en betalen een lage prijs voor de activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd voor alle kinderen die in de wijk wonen.

Een dubbele strategie wordt toegepast:

  • Nieuwe initiatieven

Een waaier aan activiteiten wordt georganiseerd: karate, schaken, multimove, multisport, theater, muziek, voetbal, hockey, knutselen … Elk semester wordt een special aangeboden: bijvoorbeeld circustechnieken (10 lessen).

Er zijn heel wat leerkrachten die na hun uren tegen een vrijwilligersvergoeding sessies geven. Daarnaast wordt ook beroep gedaan op talent uit de buurt.

In totaal doen elk trimester ongeveer 120 kinderen mee aan een activiteit.

  • Bestaande aanbod toegankelijk maken

Daarnaast zet Brede School De Terrilling in op het toegankelijker maken van de bestaande sportclubs. Samen met de clubs is bekeken wat er nodig is om een kwetsbaar publiek te ontvangen. In de maand september biedt men daarom geen naschoolse activiteiten aan, maar mogen kinderen in alle clubs twee keer gratis gaan testen. Er gaan telkens begeleiders mee met de kinderen: dat is zeer tijdsintensief maar blijkt te werken.

Zo wordt ingezet op community building: de blik en netwerk van kwetsbare groepen wordt verruimd. Daarnaast leren organisaties in de wijk elkaar opnieuw kennen.

In het schooljaar 2018-2019 wordt een traject gepland om bruggen te bouwen naar het reguliere jeugdverenigingsleven in Beringen-Mijn.

Ondersteuning kansarme kinderen en samenwerking met scholen

Door samenwerking met scholen is er een goed zicht op gezinnen die het moeilijker hebben. De bredeschoolcoördinator gaat regelmatig op huisbezoek. Er wordt sterk ingezet vanuit het project om de drempels tussen ouders en school te verlagen. Er wordt sterk ingezet op talenten van kinderen:

“Murat is in de klas niet enkel meer de jongen die niet goed Nederlands spreekt, hij is nu ook de beste voetballer van de school. Dat is goed voor het zelfbeeld van zo’n jongen, maar het verandert ook de kijk die leerkrachten eerst van hem hadden.” (bron:artikel).

De schoolgebouwen worden na de lesuren voor iedereen opengesteld. Zo worden de gebouwen meer ‘publiek’.   

Financiering

Dankzij de ondersteuning van vzw Extranet – PWA Beringen en middelen van kabinet Homans in het kader van het project “bruggen bouwers” is een opbouwwerker, Anna Dieltjens, in dienst genomen om het project te coördineren.

  • De vrijetijdsactiviteiten kosten twee euro per les, maar mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen de helft. Een aantal gezinnen die het zeer moeilijk hebben kan gratis deelnemen.
  • Sportclubs: samen met de sportclubs wordt gezocht naar manieren om de activiteiten betaalbaar te houden. Mutualiteiten betalen een deel terug van het lidgeld. Daarnaast wordt een budget aangevraagd bij sportparticipatie (samen met een lokale armoedevereniging) om 80% van het lidgeld terugbetaald te krijgen.
  • Voor bevraging van o.a. sportclubs werden middelen van het Vlaams instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid ingezet in het kader van ‘trajectbegeleiding voor sportclubs’

Partners

Brede School De Terrilling is een netwerk tussen drie scholen en heel wat partners: sportclubs, de muziekacademie, de Stad Beringen, lokale armoedevereniging de Draaischijf, het cultuurcentrum, buurtwerking Beringen-Mijn en tal van andere organisaties.

Meer informatie

 

(toegevoegd in juni 2018)